Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov    1215

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní         785

Volebná účasť                                                          64,60%

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce 

1. Mgr. Otto Brtko                   441 hlasov

2. Štefan Vajzer                      333 hlasov

 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov OZ

1. Anna Daudová             nezávislý kandidát     444

2. Štefan Vajzer                KDH                          403

3. Zuzana Babicová          KDH                          397

4. Štefan Babic                 nezávislý kandidát    336

5. Vladimír Kováčik          nezávislý kandidát    328

6. Michal Maťokár             KDH                          306

7.Jozef Papula                 SNS                          296

8. Miroslava Mikušová     KDH                          275

9. Andrej Trajtel               SNS                           259


 

Delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej podobe na adresu: Obec Komjatná, 034 96  Komjatná 292
alebo elektronicky  na adresu podatelna@komjatna.sk

Lehota na doručenie oznámenia končí dňom 11.09.2018. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

V súlade s ustanovením § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018 vymenoval starosta obce za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Komjatná p. Elenu Tholtovú.

Kontaktné údaje:

sídlo :                                     Obecný úrad, Komjatná 292

telefónne číslo:                       0905298854, 044/4373235

emailová adresa:                   elena.tholtova@komjatna.sk

úradné hodiny


 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov

Oznámenie o určení počtu poslancov a volebných obvodov

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do OSO

203 

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m    voľby do orgánov samosprávy obcí a    u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,
4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Andrej Danko v. r


 

Informácie pre voliča

I.
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II.
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III.
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV.
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka