Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Komjatná

Obecné zastupiteľstvo Obce Komjatná schválilo dňa 18.12.2018 uznesením č. 12/2018 aktualizáciu platného Územného plánu obce Komjatná.


 

Oznámenie o začatí prerokovávania

Obec Komjatná, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov zverejňuje

          Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Komjatná – návrh

Obec Komjatná je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261 (Tel: 044 4320594), v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Spracovateľom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Komjatná je Architektonický ateliér Gam, Ružomberok, hlavný riešiteľ Ing. arch. Dávid Goč – autorizovaný architekt SKA.

Predmetom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 - ÚPN obce Komjatná je 11 zmien a 6 doplnkov k platnému ÚPN obce Komjatná. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od dňa 15.07.2019  do dňa 15.08.2019 na Obecnom úrade v Komjatnej, na verejne prístupnom mieste  a zverejnený aj na internetovej stránke obce -  www.komjatna.sk. Ďalej  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Komjatnej v pracovných dňoch a úradných hodínách obecného úradu a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na Obecný úrad v Komjatnej, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka