Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná
Komjatná

Oznamy

VÝKUP PAPIERAVytlačiť
 

Výkup bude realizovaný nasledovne:

autobus. zastávka Studničná   od 16:00 do 16:10 hod

COOP Jednota                         od 16:15 do 16:30 hod

obecný úrad                            od 16:35 do 16:55 hod

autobus. otočka Komjatná       od 17:00 do 17:10 hod

Vykupuje sa bežný papier z domácnosti - časopisy, noviny,kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby - zviazaný špagátom, nie v kartónovej krabici alebo igelitke.
Balíky nesmú obsahovať kartón,lepenku,umelé hmoty,kovové časti a iné nečistoty.
 

 


 
 

.....zo studnice nášho folklóru a tradícií,Vytlačiť
 


 
 

Protestná akciaVytlačiť
 

Pochod je zameraný na zastavenie premávky v smere sever - juh a východ – západ na križovatke pred administratívnou budovou MONDI SCP.

Protestná akcia začína o 16:30 a bude trvať 40 minút. Zraz účastníkov je o 16:20 na mieste pochodu.

 


 
 

Pozvánka na rokovanie OZVytlačiť
 

 

Starosta obce Mgr. Otto Brtko, v zmysle zákona 369/1990 Z.z. zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 16. júna o 18.00 hod v  zasadačke obecného úradu Komjatná

 

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu 
 3. Záverečný účet, výročná správa, audit
 4. Rozpočtové opatrenia 2017 /žiadosti ZŠ, cenová ponuka alarm/
 5. Plán kontrolnej činnosti
 6. Kontrola plnenia uznesení
 7. Informácia starostu /petícia Záhumnie/
 8. Interpelácia poslanca
 9. Diskusia

  10. Záver

 


 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školyVytlačiť
 

Obec Komjatná v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy s materskou školou:

Základná škola s materskou školou, Školská 290, 034 96 Komjatná

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
 1. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najmä:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.
 1. Požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  §   11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení. niektorých zák.,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
 1. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad, Komjatná 292, 034 96 Komjatná. Uzávierka prijímania prihlášok je 05.06.2017 o 13,00 hod. Obálku označte heslom: „VK – ZŠ  s MŠ Komjatná – neotvárať“.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ s MŠ Komjatná 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Ďalšie informácie: Obecný úrad, Komjatná 292,  tel. číslo:  044/4373235, e-mail: podatelna@komjatna.sk

V Komjatnej , 9. mája 2017                                                                           Mgr. Otto Brtko 

        starosta obce

 


 
 

Pozvánka ZŠ s MŠVytlačiť
 

Školský rok 2016/2017 sa blíži k svojmu konečnému cieľu. Počas neho sme spolu prežili veľa zaujímavých a úspešných okamihov. Pozývame Vás teda, aby ste v našej spoločnosti strávili pár okamihov a objavili mnohé naše talenty. Tešíme sa na Vás v sále Kultúrneho domu v Komjatnej a to v nedeľu 18. júna 2017 o 15:00 hodine! 


 
 

Vývoz separovaného odpadu z domácnostíVytlačiť
 

 

Vývoz separovaného odpadu z domácností sa uskutoční v  termínoch

PLASTY v pondelok 29.5.2017

SKLO v stredu 31.5.2017

Žiadame Vás, aby ste vrecia s vyseparovaným odpadom pripravili na dostupné miesto.


 
 

Zber elektroodpaduVytlačiť
 

Dňa 2.6.2017 sa uskutoční zber elektroodpadu z domácností. Zbierajú sa: chladničky, práčky, el. sporáky a rúry na pečenie, mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, telefónne prístroje, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videorekordéry, hi-fi zariadenia, lineárne žiarivky, olovené batérie.

Elektroopad je potrebné vyložiť na priedomie 2.6.2017 včas ráno


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 25.5.2017 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V prílohe nájdete zoznam odberných miest, na ktorých je plánované prerušenie dodávky energie.

 

Súbor na stiahnutie 25.mája.2017.pdf 25.mája.2017.pdf (390.7 kB)

 
 

Pozvánka do divaldlaVytlačiť
 

 

 

21. mája o 17.30 hod do sály Kultúrneho domu v Komjatnej

 

na predstavenie Rosencrantzová a Guildensternová sú už (prakticky) mŕtve

 

"Divadelná klasika, od Wiliama Shakespeara. ...Teda...skoro presne podľa neho. Síce ...s takmer výlučne vlastnými textami. Ale snáď sa neurazí. Vlastne, ešte trošku poprehadzované a ... tak máličko celkovo časovo posunuté. ... namiesto mužských postáv máme ženské, hrajú to skoro samé dievčatá a na rozdiel od pôvodného textu je to v rýmoch. ..... Tak čo ja viem? Je to vôbec Hamlet?"  J. Janíček

 

Hamlet.jpg


 
 

Miss LiptovVytlačiť
 

Viac informácií na www.missliptov.sk


 
 

Deň matiekVytlačiť
 

"Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku,

za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku,

na Tvojej tvári, na dlanich čo zrobené sú celé

nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíceré."

 

 

Pozvánka DM 2017.jpg


 
 

Oznam ZŠ s MŠVytlačiť
 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Komjatná oznamuje, že dňa 20.4.2017, v čase od 9.00 do 16.00 hod sa uskutoční

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Na zápis je potrebné priniesť:

 • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 • potvrdenie o zdravotnom stave a o povinnom očkovaní dieťaťa
 • rodný list dieťaťa

Na zápis je vhodné prísť s dieťaťom.

 

ďalšie info


 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v našej obci

od 1.4.2017 do 30.4.2017 na zbernom dvore

v stredu  od 13.00 hod do 17.00 hod

v sobotu od 9.00 hod do 11.00 hod

 

Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Posteľné prádlo, uteráky a utierky zabaľte osobitne a označte!

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace koberce a veľmi znečistené veci.

Pre Vás nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom v núdzi.

V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.


 
 

Vytlačiť
 

Sila viery, ktorá sa zrodila z kríža a z prázdneho hrobu, nech premieňa naše životy a daruje nádej tam, kde vládne beznádej, radosť tam kde panuje smútok, lásku tam kde vládne nenávisť a sebectvo. Nech sa radosť veľkonočného svitania stane trvalou silou každodenného života.

 

 


 
 

Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ KomjatnáVytlačiť
 

Program:

1. Začiatok: od 7:00 hod.

2. Prvé 3 vyučovacie hodiny (do 9:55) bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín. Rodičia, ale nielen oni, sa môžu prísť pozrieť do tried a zúčastniť sa vyučovacieho procesu alebo si popozerať priestory školy.

3. O 10:15 hod. Vás radi privítama v sále KD, kde sa uskutoční slávnostný kultúrny program, ktorý si pre Vás pripravili žiaci základnej školy.

 

Tešíme sa na Vás 24. apríla 2017 

 

Vedenie, žiaci a vyučujúci ZŠ s MŠ Komjatná

 

Základná škola.JPG


 
 

Oznam Úradu práce RužomberokVytlačiť
 

Dňa 18.4.2017 bude ÚPSVaR v Ružomberku z technických príčin zatvorený.

 

Klienti úradu môžu využiť nestránkový deň, štvrtok 20.4.2017, ako stránkový v čase od 8.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 15.00 hod.


 
 

Deň ZemeVytlačiť
 

22. apríl je vyhlásený za svetový Deň Zeme. Žiaci základnej školy už tradične pri tejto príležitosti vyčistia obec od odpadkov.   ďalšie info ZŠ


 
 

Pozvánka Vytlačiť
 

Starosta obce, poslanci OZ a zamestnanci obecného úradu Komjatná pozývajú na Zabíjačkové hody, ktoré sa uskutočnia dňa 4. februára 2017 od 14.00 hod. Vstupné je 2,00 € na osobu.  V cene vstupného je jedlo a nápoj podľa vlastného výberu zo širokej ponuky špecialít. Do 24.00 hodiny sa o zábavu postará DJ Timo a ľudová hudba Večerek.

Všetci ste srdečne vítaní!

 


 
 

ZOOM optika BratislavaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na súťaž v reze ovocných stromovVytlačiť
 

OV SZZ Ružomberok a obec Likavka Vás pozývajú na oblastnú súťaž v reze ovocných stromov, ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2017 o 10:00 hod v areáli ZŠ s MŠ v Likavke.


 
 

webygroup

dnes je: 24.6.2017

meniny má: Ján

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3725154

Úvodná stránka