Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí 2019

Výsledky nových komunálnych volieb

Počet voličov zapísaných v zozname                           1229
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                  27
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov             26

Za poslanca obecného zastupiteľstva bol zvolený Radomír Drobúl.


 

Informácie pre politické strany a nezávislých kandidátov

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb - 1560.

V nových voľbách do orgánov samosprávy obcí sa má zvoliť jeden poslanec OZ v jednom volebnom obvode.

Kandidátne listiny a delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie je potrebné doručiť do 23. júla 2019 na adresu

- Obec Komjatná, 034 96  Komjatná 292 - v listinnej forme

- podatelna@komjatna.skelektronicky

Po úradných hodinách, do 24.00 hod na tel. č. 0905298854.

 


 

Rozhodnutie predsedu NR SR

128

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. mája 2019 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Podľa § 181 ods. 3 písm. a), b) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


1. vyhlasujem voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a 
2. určujem
a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 21. septembra 2019,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


 

Informácie pre voliča

I.

Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 21. 09. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II.

Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III.

Právo byť volený Za poslanca obecného zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV.

Spôsob hlasovania Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužitý alebo nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka