Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Komjatná - oznámenie o začatí prerokovávaniaVytlačiť
 

Obec Komjatná, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, predkladá za účelom  verejného pripomienkovania

               Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Komjatná – návrh           

Obec Komjatná je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261 (Tel: 044 4320594), v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Spracovateľom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Komjatná je Architektonický ateliér Gam, Ružomberok, hlavný riešiteľ Ing. arch. Dávid Goč – autorizovaný architekt SKA.

Predmetom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 - ÚPN obce Komjatná je 11 zmien a 6 doplnkov k platnému ÚPN obce Komjatná. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od dňa 15.07.2019  do dňa 15.08.2019 na Obecnom úrade v Komjatnej, na verejne prístupnom mieste  a zverejnený aj na internetovej stránke obce -  www.komjatna.sk. Ďalej  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Komjatnej a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na Obecný úrad v Komjatnej, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

 


 
 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka