Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školyVytlačiť
 

Obec Komjatná v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka základnej školy s materskou školou:

Základná škola s materskou školou, Školská 290, 034 96 Komjatná

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
 1. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najmä:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.
 1. Požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  §   11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení. niektorých zák.,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
 1. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad, Komjatná 292, 034 96 Komjatná. Uzávierka prijímania prihlášok je 05.06.2017 o 13,00 hod. Obálku označte heslom: „VK – ZŠ  s MŠ Komjatná – neotvárať“.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ s MŠ Komjatná 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Ďalšie informácie: Obecný úrad, Komjatná 292,  tel. číslo:  044/4373235, e-mail: podatelna@komjatna.sk

V Komjatnej , 9. mája 2017                                                                           Mgr. Otto Brtko 

        starosta obce

 


 
 

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka