Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webové sídlo obce Komjatná.

Upútavky na oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania
na sobotu 25. mája 2019  od 7. do 22. hodiny. 
Informácie pre voličov
Adresa na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elena.tholtova@komjatna.sk
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme
Obec Komjatná, 034 96 Ko ...viac...


 

VÝKUP PAPIERA

Firma Ľupčianka, s.r.o. bude v  utorok 23. apríla 2019  vykupovať zberový papier výmenou za hygienické produkty.

 

viac...


 

Aktualizácia územného plánu obce Komjatná

Obec Komjatná v zmysle § 19b ods. 1 písm. a) a § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 12/2018 zo dňa 18.12.2018 začína prípravné práce na obstarávaní zmien a doplnkov ÚPN obce Komjatná.
Počas prípravných prác obec sústreďuje návrhy, pripomienky, informácie a požiadavky  na zmeny alebo doplnenia týkajúce sa rie ...viac...


 

Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Komjatná oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 30. apríla 2019 od 9:00 do 16:00 hod. v budove MŠ.

viac...


 

Verejná vyhláška - Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja oznamuje, že záznam z verejného prerokovania návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Chočské vrchy na roky 2019 - 2048 a vyhodnotenie zaslaných pripomienok v procese prerokovania dokumentu sú zverejnené na stránke https://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-73
viac...


 

Výsledky I. a II. kola volieb prezidenta SR

Výsledky II. kola volieb prezidenta SR v obci Komjatná
Počet voličov zapísaných v zozname voličov        1198
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        434
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov   417
Volebná účasť 36,23%
Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov:
1. Zuzana Čaputová Mgr.                                  256 hlasov
2. Maroš Šefčovič JUDr. PhD.                          ...viac...


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Komjatná, príslušná podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu Rozšírenie NNK Komjatná.
viac...


 

Oznam OR PZ Ružomberok

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku oznamuje, že v dňoch 11. a 12. apríla 2019 bude oddelenie dokladov (t.j. občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy a úsek zbraní a streliva) z technických príčin zatvorené. Budú sa prijímať a vydávať len urýchlené doklady.
viac...


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a §20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Rozhodnutím č. 8 z 10.1. 2019
voľby prezidenta Slovenskej republiky 
1. kolo - 16. marca 2019 (sobota) od 07:00 - 22:00
2. kolo - 30. marca 2019 (sobota) o ...viac...


 

Odvolanie mimoriadnej situácie

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
o d v o l á v a 
obec Komjatná dňa 19.01.2019 o 17.00 hod mimoriadnu situáciu na území obce.
Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich po ...viac...


 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom nebezpečenstva  ohrozenia  života, zdravia a majetku v dôsledku intenzívneho sneženia, obec Komjatná podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
dňa 16.01.2019 o 10.00 h na celom území obce  m i m o r i a d n u  s i t u á c i u.
Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimori ...viac...


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Komjatná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "11224 -Komjatná, začiatok obce - Rozšírenie NNK"
 
viac...


 

Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných na zmenu v povinnej registrácii ošípaných chovaných pre vlastnú spotrebu.

viac...


 

Adresa obecného úradu

obecný úrad Komjatná

Obec Komjatná
034 96  Komjatná 292

starosta obce: Mgr. Otto Brtko

tel.:   044/4373235
email: podatelna@komjatna.skIČO: 00315311
DIČ: 2020589571
Banka: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Ružomberok
IBAN: SK76 5600 0000 0083 4992 1001

Úradné hodiny

Pondelok   8.00    15.00   
Utorok 8.00     15.00
Streda 8.00 17.00
Štvrtok NEÚRADNÝ DEŇ
Piatok 8.00 13.00

 


 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka